Branislav Bartko

Level 1

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star (0)
Athlete

Poprad, Slovakia

Dýchanie+chlad-najľahšia cesta byť zdravší,silnejší,šťastnejší Breathing+cold,the easiest way to be healthier, stronger, happier

Image 1 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Starý vtip o Sovietskom zväze:
„S kým hraničí Sovietsky zväz? Sovietsky zväz hraničí s tým, s kým chce ....“ :)
Metóda Wim Hof je podobná .... Viem, kde boli moje hranice v športe, zdraví alebo živote predtým a kde sú teraz. WHM posunie aj vaše hranice tam, kde chcete, tak príďte na môj WHM workshop!

An old joke about Soviet Union:
"With whom does Soviet Union border? Soviet Union borders with whoever it wants .... ”:)
Wim Hof method is similar .... I know where my limits were in sports, health or life before and where they are now. WHM will boost your limits, so come and take part in my WHM workshop!

Branislav Bartko

Overall Rating :

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star

0 Reviews

More