Wim Hof Method

Alena Kacelova

Level 1

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star (0)

Olomoucký kraj, Czechia

Pojďme na to. Stojí to za to…Let´s go. It is worth it…

Instructor Level

badge_level_01.png

For English please scroll down

Zapomněli jsme žít v rovnováze což nám naše těla jemně či zhurta, zpravidla však jistojistě dřív nebo později připomenou. A je mnoho cest jak onu harmonii zpátky najít.

Jste-li na těchto stránkách, pak na přímočařejší a jednodušší cestu jste ani nemohli narazit.  Praktikovat lze kdekoliv se nacházíte a jediné co k tomu potřebujete je Vaše odhodlání.  

Wim Hofova Metoda je právě spojením těch nejpřirozenějších nástrojů k udržení vitality.

Potřeba správného dýchání - takového které Vám roztáhne zorničky a vzbudí každou buňku v těle.

Potřeba vystavení se krátkodobému stresu – tady chladu, důsledkem čehož tělo získá fyziologickou lekci a následně se navrací do lepšího než předešlého stavu (vždyť horko, chlad, vítr, mráz – to tu vždycky bylo, s námi či bez nás – příroda o rovnováze cosi ví na rozdíl od nás!)

A klíčově – potřeba zaměření se do nitra, uvědomění si sebe sama, vlastní síly a schopnosti.. ano, souhlasím, ne zrovna jednoduché zadání ale věřte že po ramena ve tří stupňové vodě se Vám i toto podaří.

WHM je za mě cesta k osvobození se od strachů z nepohody, cesta k tělesné a mentální energii, ale také cesta k pragmatičnosti a skoncování s řešením prkotin.

A teď už víte o Wim Hofově metodě dost nato abyste jí dali šanci. Ať jste v jakékoliv životní etapě.  

Pojďme na to, dech po dechu, krok po kroku. Stojí to za to…

We forgot to live in balance which our bodies would slightly or harshly, however certainly earlier or later remind us. And there is a lot of ways how the lost harmony can be found again.

If you are on these webpages, then you could not come across more straightforward and simpler way. It can be practised wherever you are and the only thing you need to do so is your determination.

 Wim Hof Method is just the connection of the most natural tools for maintaining the vitality.

The need of proper breathing – such that it will expand pupils and wake up every cell in your body.

The need of exposure to the short-time stress – here cold, in consequence of which the body acquires a physiological lesson and then returns to a better status than before (after all - the hot, cold, wind, frost – have always been here, with us or without – the nature knows about the balance, unlike us!)

And the key – the need to focus inward, self-awareness, own strength and abilities… yes, I agree, not exactly simple submission but believe that immersed until the shoulders in three degrees water, you will succeed this too.

WHM, for me, is the way to freedom from fear from discomfort, the way to physical and mental energy, but also the way to pragmatism and putting an end to dealing with irrelevancies.

And now you know about Wim Hof Method enough to give it the chance. Whatever stage of life you are in.

Let´s go, breath by breath, step by step. It is worth it…

Read less

For English please scroll down

Zapomněli jsme žít v rovnováze což nám naše těla jemně či zhurta, zpravidla však jistojistě dřív nebo později připomenou. A je mnoho cest jak onu harmonii zpátky najít.

Jste-li na těchto stránkách, pak na přímočařejší a jednodušší cestu jste ani nemohli narazit.  Praktikovat lze kdekoliv se nacházíte a jediné co k tomu potřebujete je Vaše odhodlání.  

Wim Hofova Metoda je právě spojením těch nejpřirozenějších nástrojů k udržení vitality.

Potřeba správného dýchání - takového které Vám roztáhne zorničky a vzbudí každou buňku v těle.

Potřeba vystavení se krátkodobému stresu – tady chladu, důsledkem čehož tělo získá fyziologickou lekci a následně se navrací ...

Read more

Alena Kacelova

Overall Rating :

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star

0 Reviews

More